Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, रङ्गेली, मोरङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, रङ्गेली, मोरङ्ग

सम्पर्क

*


ईलाका प्रशासन कार्यालय, रङ्गेली, मोरङ्ग

ठेगाना :

फोन नं : ०२१-५८००५६

फ्याक्स : ०२१-५८००५६

इमेल : iaorangeli1@gmail.com