Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

ईलाका प्रशासन कार्यालय, रङ्गेली, मोरङ्ग

नेपाल सरकार

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

ईलाका प्रशासन कार्यालय, रङ्गेली, मोरङ्ग

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

निवेदनकाे ढाँचा

2075-09-23

2075-09-23


 

श्री

 

 

 

 

श्रीमान् कार्यालय प्रमुख ज्यू,

इलाका प्रशासन कार्यालय रंगेली                                                                                                                                  मितिः२०७  /    /

 

                        विषयः जात /दुइ नाम एक/ दुइ जन्ममिति एक/ दलित  

                               अदिवासी/जनजाती/ मधेशी प्रमणित गरी पाउँ

 

        प्रस्तुत विषयमा मोरङ्ग जिल्ला...............................................न.पा./गा.पा. वडा नं.....बस्ने........‍........................................ को छोरा/छोरी /पत्नि ना.प्र.नं.......................... को म....................................लाई..........................को प्रमाणपत्र आवश्यक परेकाले................ ................न.पा./गा.पा. वडा नं...... कार्यालयको सिफारिससाथ रु.१० को हुलाक टिकट टाँसी तपशिलमा संलग्न कागजात सहित उक्त व्यहोरा प्रमाणित गरी पाउन यो निवेदन पेश गरेको छु ।

 

तपशिल                                                                                                                                                                निवेदक

१. ना.प्र.प को छाँयाप्रति                                                                                                                                    नामः

२. वडा कार्यालयको सिफारिस                                                                                                                          ठेगानाः

३. फरक परेको कागजतहरु                                                                                                                              ना.प्र.नं.

४.

५.

 

पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2078-06-06 18:18:16

© सर्वाधिकार सुरक्षित ईलाका प्रशासन कार्यालय, रङ्गेली, मोरङ्ग

Powered By: ProActive Developers